Polityka prywatności

POLITYKA  PRYWATNOŚCI WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO MARIANA BEŁBOT: W TYM STRONY INTERNETOWEJ WWW.MARINA.COM.PL

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi podstawową informację o celach, sposobach, zakresie przetwarzania oraz bezpieczeństwie danych osobowych Użytkowników strony internetowej: www.marina.com.pl (zwanej dalej „stroną”), Klientów/Kontrahentów Wypożyczalni Sprzętu Turystycznego oraz o przysługujących im prawach. Zapoznając się z Polityką prywatności dowie się Pani/Pan kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych, jakie dane osobowe są zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak chronione. Otrzyma Pani/Pan również informację o używaniu plików cookies.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa jest przedsiębiorca – Marian Bełbot wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod firmą: Wypożyczalnia Sprzętu Turystycznego, m.in. z siedzibą m.in: ul. Przemysłowa 22, 11-500 Wilkasy; NIP: 845-400-65-75 Regon 790053421.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres marina@marina.com.pl lub listownie na wskazany powyżej adres pocztowy siedziby Administratora.

II. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkownika/Klienta/Kontrahenta gromadzone są przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej w wyniku wypełnienia dostępnych online formularzy zamówień, jak również podczas kontaktu bezpośredniego, telefonicznego lub przy użyciu adresu e-mail.

2. Warunkiem zawarcia umowy na świadczone usługi jest podanie niezbędnych prawdziwych danych oraz akceptacja niniejszej Polityki Prywatności. Podanie danych oraz akceptacja Polityki Prywatności są dobrowolne. Podpisanie umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora oraz stanowi potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności, z klauzulą informacyjną RODO – zamieszczonymi na stronie www.marina.com.pl.

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie udzielenia odpowiedzi na zapytanie jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwi Administratorowi udzielenie odpowiedzi na złożone zapytanie. Podanie swoich danych w trakcie rozmowy telefonicznej lub bezpośredniej, w korespondencji mailowej jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych przez Administratora.

4. Administrator gromadzi, przetwarza, przechowuje i przekazuje różne rodzaje danych osobowych:

 1. dane tożsamości (dane imienne, nr PESEL, nr dowodu tożsamości, data urodzenia, płeć, nr patentów żeglarskich i motorowodnych lub inne wskazane w wymienionych dokumentach),
 2. dane kontaktowe (adres rozliczeniowy, adres zamieszkania/korespondencyjny, adres mailowy, numer telefonu),
 3. dane transakcyjne (nr kont bankowych),
 4. dane techniczne (adres IP, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, rodzaje i wersje wtyczek, system operacyjny i inne technologie używane przez Państwa na urządzeniach, za pomocą których korzystają Państwo ze strony).
 5. dane Użytkownika/Klienta/Kontrahenta (historia transakcji oraz archiwalne umowy).
 6. dane Użytkowania strony (informacje o tym jak Pani/Pan korzysta ze strony).
 7. dane marketingowe i komunikacyjne (Pani/Pana preferencje w zakresie otrzymywania od nas informacji handlowych i komunikacji).
 8. ponadto Administrator może przetwarzać inne kategorie danych osobowych o ile ich przetwarzanie jest zgodne z celami określonymi niniejszą informacją.

W momencie, w którym korzysta Pani/Pan ze strony może ona automatycznie pobierać Pani/Pana dane techniczne dotyczące Pani/Pana urządzeń czy czynności i wzorców zachowań w sieci. Zbieramy te dane osobowe poprzez ciasteczka Cookies oraz dzienniki logowania i inne technologie, zgodnie z „Polityką Plików cookies” dostępną na stronie.

III. PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) – dalej zwane: „rozporządzenie RODO”.

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika/Klienta/Kontrahenta:

a. w związku ze świadczonymi usługami czarteru jachtów i łodzi motorowych bądź sprzedawanymi towarami na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b. w celach kontaktowych, aby udzielić odpowiedzi na wiadomość przesłaną bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza online, bądź zapytanie telefoniczne na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia odpowiedzi,

c. w celach przesyłania Użytkownikowi/Klientowi, który wyraził na to zgodę – informacji handlowych, dotyczących m.in. promocji czy wyprzedaży,

d. w celach wypełnienia ciążących na Administratorze prawnych obowiązków, realizacji zadań w interesie publicznym m.in. przechowywaniem dokumentacji podatkowej,

e. w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika/Klienta lub osoby trzeciej, jak również marketingu własnych usług i produktów, niebędącego marketingiem bezpośrednim,

f.  w celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie.

2. Oznacza to, że dane te są potrzebne m.in. do:

a. przyjmowania zamówień

b. zawarcia umowy,

c. dokonania rozliczeń,

d. wykonania usługi lub dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru,

e. wystawienia faktury,

f. sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego,

g. korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich

IV INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH

1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem (w zakresie usług pocztowych, kurierskich, usług informatycznych, usług płatniczych, finansowych,  usług księgowych, nowych technologii). Przekazanie danych odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i uprawnia te podmioty do korzystania wyłącznie w celach i w czasie wskazanym przez Administratora.

2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane organom państwa uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

3. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników/Klientów, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim,
ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.

4. Dane osobowe Użytkowników/Klientów co do zasady nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tak długo, jak to jest konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych oraz realizowania uzasadnionego interesu Administratora, dla których zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte, gdy
  ich przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, m.in. zgodnie z prawem cywilnym lub w związku z ustawowymi obowiązkami przechowywania danych. Również
  w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowany został prawnie uzasadniony interes Administratora. Jeśli przekazali Państwo nam swoje dane w formularzu lub wiadomości e-mail, rozmowie telefonicznej w celach kontaktowych to dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania.
 2. Informacje, dotyczące umowy, przechowuje się w celach dowodowych, przez okres sześciu lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe z Użytkownikiem/Klientem. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu wygaśnięcia obowiązków określonych przepisami prawa.
 3. Ponadto, Administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące zawartych transakcji, gdy ich przechowywanie jest związane z przysługującymi Użytkownikowi/Klientowi roszczeniami, jak również w związku z koniecznością ustalenia uprawnień Klientów do zniżek lub innym uzasadnionym interesem  Administratora.

VI. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOM

 1. Użytkownik/Klient/Osoba, której dane dotyczą  ma prawo w każdej chwili do żądania
  od Administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych w tym: dostępu
  do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania bądź poprawienia, usunięcia
  lub ograniczenia przetwarzania.
 • Użytkownik/Klient/Osoba, której dane dotyczą ma prawo do przenoszenia danych osobowych, przez co należy rozumieć prawo do żądania, aby Administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe tych osób. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane..
 • W przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych na podstawie zgody Użytkownika/Klienta/Osoby, której dane dotyczą, przysługuje takim osobom
  w dowolnym momencie prawo wyrażenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu ich danych osobowych (zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez Administratora danych osobowych, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu) i cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, chyba że przetwarzanie danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania
  się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.  Sprzeciw/cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 • W przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust 1 lit. f, w tym profilowania, osoba której dane dotyczą z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.
 • Użytkownik/Klient/Osoba, której dane dotyczą  ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać
  na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

VIII. PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli Twoim komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności jakiego urządzenia używasz do oglądania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer (kod referencyjny). Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika.
 2. Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: „cookies„) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, mogą być dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies mogą służyć do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Mogą one być wówczas zachowywane przed dłuższy czas. Sam możesz zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.
 4. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
 5. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
 6. Użytkownik może zmienić preferencje, dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.
 7. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.
 8. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.
 9. Pliki cookies mogą być wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
  • Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników.
  • Rejestrowania informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny.
  • Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;
  • Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej
   są najbardziej popularne dla Użytkowników.
 10. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 11. Jeżeli masz wątpliwości, co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej przeglądarki internetowej.
 12. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.