Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KLIENTA/KONTRAHENTA/ UŻYTKOWNIKA STRONY WWW.MARINA.COM.PL

Niniejszym informuję, że zawarcie przez Panią/Pana umowy o świadczenie usług wypożyczania jachtów i  łodzi motorowych, w zakresie sprzedaży towarów przez Mariana Bełbot, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Wypożyczalnia Sprzętu Turystycznego, jak również prowadzenie korespondencji mailowej za pośrednictwem firmowego adresu  – marina@marina.com.pl, telefoniczne składanie zapytań i zamówień bądź za pośrednictwem formularza on-line na stronie www.marina.com.pl skutkuje przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016r., Nr 119, poz. 1 z dnia 04.05.2016) – dalej jako: rozporządzenie RODO). Kierując się obowiązkiem, wynikającym z art. 13  ust. 1 i 2 w/w rozporządzenia RODO,  przekazuję poniżej informacje istotne z punktu widzenia procesu przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani/Panu od dnia 25.05.2018 r. uprawnieniach:Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa jest Przedsiębiorca Marian Bełbot wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod firmą: Wypożyczalnia Sprzętu Turystycznego, z siedzibą m.in.: ul. Przemysłowa 22, 11-500 Wilkasy, NIP: 845-400-65-75 Regon 790053421.

1.Kierując się obowiązkiem, wynikającym z art. 13  ust. 1 i 2 w/w rozporządzenia RODO,  przekazuję poniżej informacje istotne z punktu widzenia procesu przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani/Panu od dnia 25.05.2018 r. uprawnieniach:Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa jest Przedsiębiorca Marian Bełbot wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod firmą: Wypożyczalnia Sprzętu Turystycznego, z siedzibą m.in.: ul. Przemysłowa 22, 11-500 Wilkasy, NIP: 845-400-65-75 Regon 790053421.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres  marina@marina.com.pl a także listownie – kierując korespondencję na w/w adres pocztowy siedziby Administratora.

3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika/Klienta/Kontrahenta, gdy jest to niezbędne w celu:

 • zgodnym z udzieloną zgodą, o ile została wyrażona zgoda, na podstawie art.6 ust. 1 lit. a RODO;
 • udzielenia odpowiedzi w związku z Pani/Pana zainteresowaniem ofertą handlową świadczonych usług, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • realizacji obowiązków prawnych wynikających z prawa polskiego lub z prawa Unii Europejskiej, na przykład wynikających z przepisów podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za         które uznaje się m.in.: dochodzenie, ustalenie i obronę przed     roszczeniami, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, monitorowanie bezpieczeństwa, cele archiwalne i statystyczne, analityczne, monitorowanie ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies, prowadzenie analizy ruchu na stronie.

4. Administrator może przetwarzać następujące kategorie państwa danych osobowych:

 • dane tożsamości (m.in. imię, nazwisko, nr PESEL/NIP, nr dowodu tożsamości, data urodzenia, płeć, nr patentów żeglarskich i motorowodnych, lub inne wskazane w wymienionych dokumentach),
 • dane kontaktowe (adres rozliczeniowy, adres zamieszkania/ korespondencyjny, adres mailowy, numer telefonu),
 • dane transakcyjne (nr kont bankowych),
 • dane techniczne (adres IP, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, rodzaje i wersje wtyczek, system operacyjny i inne technologie używane przez Panią/Pana na urządzeniach, za pomocą których korzystają Pani/Pan ze strony),
 • dane Użytkownika/Klienta/Kontrahenta (historia transakcji oraz archiwalne umowy),
 • dane Użytkowania strony (informacje o tym jak Pani/Pan korzysta ze strony),
 • dane marketingowe i komunikacyjne (Pani/Pan preferencje w zakresie otrzymywania od nas informacji handlowych i komunikacji),
 • ponadto Administrator może przetwarzać inne kategorie danych osobowych o ile
  ich przetwarzanie jest zgodne z celami określonymi niniejszą informacją.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmiotom współpracującym z Administratorem (w zakresie usług pocztowych, kurierskich, usług informatycznych, usług płatniczych, finansowych,  usług księgowych, nowych technologii). Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody;
 • w przypadku przetwarzania danych w celu przedstawienia oferty – 
  do momentu ustania uzasadnionego interesu Administratora lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą;
 • w przypadku przetwarzania danych w celu wykonania umowy –
  do momentu wygaśnięcia umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązków określonych przepisami prawa ;
 • w przypadku przetwarzania w celu realizacji obowiązków prawnych – przez okres
  w jaki aktualne przepisy prawa nakazują ich przechowywanie;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – do momentu ustania tego interesu (np. przedawnienia roszczeń) lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu -przez osobę, której dane dotyczą- przeciwko dalszemu przetwarzaniu

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania (poprawienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej.   

8. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody informujemy, że wyrażenie zgody każdorazowo jest całkowicie dobrowolne, a w przypadku jej wyrażenia w dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano dotychczas.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podstawą
do wniesienia sprzeciwu powinna być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowego w powyższych celach, chyba że wykazana zostanie ważna, uzasadniona podstawa do ich przetwarzania, nadrzędna wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

10. Prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały przez Panią/Pana przekazane Administratorowi oraz ich przesłania innemu administratorowi może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane.

11. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne, jeśli chce Pani/Pan zawrzeć umowę z Administratorem, skorzystać z oferowanych usług, otrzymać ofertę, uzyskać informacje lub odpowiedź na zapytanie. Natomiast w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z prawa polskiego lub prawa unii europejskiej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych na postawie zgody jest całkowicie dobrowolne.

13. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych co do zasady  nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.